Gwarancja

  • Published in Gwarancja

 

Ogólne warunki gwarancji:

 

1. Tecsystem Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Okrzei 18, lok. 09, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiałowych i wykonania.

2. Niniejsza gwarancja dla swojej ważności wymaga podpisania Karty Gwarancyjnej przez Kupującego. Uprawnionym z gwarancji jest posiadacz oryginalnej, poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej.

3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, poprzez naprawę lub wymianę urządzenia. O sposobie usunięcia wad decyduje Gwarant.

4. Za wadę materiałową i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.

5. Terminy gwarancji podane są w specyfikacji Gwarancji na wymienione w czasie naprawy elementy trwa do końca okresu gwarancyjnego dla całego produktu, lecz nie krócej niż 90 dni.

6. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub udostępnienie urządzenia wraz z oryginalną Kartą Gwarancyjną ( tzn. zawierającą pieczęć firmową Gwaranta, datę sprzedaży, nazwę urządzenia, numer seryjny, model / kod produktu, czytelny podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis Kupującego ). Do każdego urządzenia wystawia się tylko jeden dokument karty Gwarancyjnej w chwili jego sprzedaży. Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski. Informacje zawarte w instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego urządzenia mają charakter uzupełniający. Ma ona charakter nadrzędny w stosunku do gwarancji fabrycznych, które mogą być zawarte w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego urządzenia.

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody wyrządzone przez urządzenie.

 

Szczególne warunki gwarancji:

1. Usterka powinna być zgłaszana pisemnie lub mailem do:

Tecsystem Polska Spółka z o.o.
ul. Okrzei 18, lok. 09
64-920 Piła
Tel. (67) 348 24 24
Fax. (67) 348 24 20,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zgłoszenie usterki urządzenia powinno zawierać:

a. objawy usterki,

b. nazwę urządzenia i jego nr fabryczny,

c. kompletny adres instalacji urządzenia i telefon kontaktowy do Użytkownika.

 

3. Decyzję o miejscu świadczenia usług gwarancyjnych podejmuje Gwarant.

4. W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w punkcie serwisowym gwaranta uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć urządzenie do serwisu za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Gwaranta na koszt Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu do serwisu.

5. W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w miejscu eksploatacji uprawniony z gwarancji zgłasza uszkodzenie pisemnie z danymi osoby kontaktowej w celu umożliwienia uzyskania dalszych informacji dotyczących uszkodzenia. Po telefonicznej weryfikacji zgłoszenia pracownika serwisu Gwaranta w umówionym terminie realizuje usługę gwarancyjną.

6. Użytkownik ma obowiązek powiadomić gwaranta o usterce natychmiast po jej wystąpieniu.

7. W okresie gwarancji i rękojmi Gwarant zobowiązuje się przystąpić do naprawy gwarancyjnej w ciągu 8 godzin i wykonać ja w terminie do 10 dni lub innym uzgodnionym obustronnie i pisemnie terminie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji zostaje przedłużono o czas naprawy.

8. W przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne Gwarant poinformuje uprawnionego z tytułu gwarancji o płatnej naprawie i jej kosztach.

9. Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzeń do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.

10. Części oraz urządzenia wymienione podczas świadczenia usługi gwarancyjnej przez Gwaranta stają się jego własnością.

11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności takich jak: demontaż/ montaż, zapakowania urządzenia przesyłanego do serwisu, odłączenie/ podłączenie urządzeń do sieci energetycznej, do urządzeń sterowniczych oraz oczyszczenia urządzenia skierowanego do naprawy.

12. Podłączenie urządzeń do sieci energetycznej oraz do urządzeń sterowniczych, może być wykonane tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, co powinno być potwierdzone w z tych robót.

13. Gwarant zastrzega sobie prawo do sprawdzania przebiegu przewidzianych instrukcją zabiegów konserwacyjnych oraz warunków pracy urządzeń w okresie gwarancyjnym a także przeprowadzania co 6 miesięcy płatnych przeglądów gwarancyjnych będących podstawą utrzymania dalszej gwarancji urządzeń . Nie przeprowadzenie płatnego przeglądu min. raz co 6 miesięcy równoznaczne jest z utratą gwarancji.

14. Gwarancja ma zastosowanie do eksploatacyjnego zużycia elementów zużywających się ( np.: wirniki hydrauliczne, wirniki śmigłowe, komory hydrauliczne, pierścienie ścierne, elementy tnące pomp rozdrabniających, uszczelnienia mechaniczne itp. ).

15. Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych ( przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, pożar, zalanie, powódź itp. ),

b. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

c. uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta,

d. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,

e. uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych części zamiennych,

f. uszkodzeń powstałych w wyniku braku podłączenia wbudowanych w urządzenie standardowych zabezpieczeń lub ich nieprawidłowej konfiguracji,

g. uszkodzeń powstałych w wyniku braku niezbędnych zabezpieczeń w układzie zasilania,

h. czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Wzór karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji i protokołem zgłoszenia awarii w wersji PDF do pobrania - kliknij tutaj

  • 100% Gwarancjisatysfakcji
  • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
  • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
  • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24