Ogólne warunki dostawy

  • Published in Informacje

Ogólne warunki dostaw (zwane dalej O.W.D.) mają zastosowanie do wszystkich podmiotów dokonujących jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności zawierających jakiekolwiek umowy, porozumienia czy transakcje) z TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o.


Artykuł 1
Zakres obowiązywania.

Niniejsze O.W.D. regulują warunki dostawy urządzeń i usług zwanych w dalszej części produktami, których dostawcą lub sprzedawcą jest TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Poza niniejszymi O.W.D. strony mogą obowiązywać szczegółowe regulacje ustalone każdorazowo pisemnie przez strony umowy.

Artykuł 2
Oferta.

Oferta TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. jest aktualna przez okres 30 dni od dnia złożenia chyba, że zawiera inny okres związania. Wszelkie inne informacje zawarte w ofercie nie stanowią umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

Artykuł 3
Umowa.

Umowę uważa się za zawartą po dokonaniu ustnego (potwierdzonego następnie mailem) czy pisemnego (również mailem, faksem) zamówienia ze strony kupującego oraz dokonaniem pisemnego (również mailem, faksem) potwierdzenia zamówienia przez TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. do realizacji.
Zamówienia w kwocie powyżej 10.000,00 zł realizowane są tylko i wyłącznie na podstawie pisemnych zleceń podpisanych przez upoważnione i właściwe do reprezentacji osoby. Zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu oryginały zamówienia

Artykuł 4
Ceny i płatności.

Oferowane przez TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. ceny produktów i usług realizowane są na bazie loco magazyn TECSYSTEM POLSKA Sp. z o .o. w Pile 64-920, ul. Okrzei 18, lok. 09.
Ewentualne inne koszty, a szczególnie koszty ubezpieczenia i transportu do Kupującego obciążają Kupującego, chyba, że strony w formie pisemnej, postanowią inaczej. Koszty ewentualnych napraw czy adaptacji do określonych warunków ponosi Kupujący. Firma nie prowadzi sklepu internetowego. Do zakupów poniżej kwoty 500,00 zł doliczane będa koszty transpotu w wysokości 35 zł netto.
Płatności realizowane będą zgodnie z zasadami określonymi w ofercie na konto TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o.
W razie zwłoki w terminie płatności TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. ma prawo do:
• naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie od daty wymagalności zobowiązań,
• wstrzymania dalszych dostaw związanych realizacją umowy,
• żądania pokrycia kosztów i strat poniesionych przez TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o.,
• wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy opóźnienie w płatności nawet za część produktów lub usług jest większe niż 14 dni.
Do momentu całkowitej zapłaty, towar pozostaje własnością dostawcy zgodnie z art.589 K.C. Zastrzeżenie nie wymaga umieszczania na fakturach.

Artykuł 5
Dostawa do Kupującego.

Dostawa będzie realizowana zgodnie ze szczegółowo opracowanym harmonogramem dotyczącym każdego produktu. W sytuacjach wystąpienia siły wyższej lub innych nie dających się przewidzieć w chwili rozpoczęcia dostaw sytuacji (w tym opóźnienia wynikającego z realizacji zamówienia przez producenta) TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo opóźnienia realizacji dostaw produktu, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego, bez możliwości dochodzenia przez niego ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
W przypadku odmowy odbioru produktów lub opóźnienia w odbiorze przez Kupującego, TECSYSTEM POLSKA Sp. z o. o. stawia je w magazynie w Pile 64-920, ul. Okrzei 18, lok. 09. Koszty magazynowania w wysokości 2.000 zł netto za tydzień przechowywania na magazynie obciążają w takiej sytuacji Kupującego za co zostanie obciążony odrębną fakturą VAT.
Z chwilą dostawy własność produktu nie przechodzi na kupującego.

Artykuł 6
Odpowiedzialność kontraktowa.

Wady fizyczne występujące po sprzedaniu, produktu i dokonaniu pełnej płatności, będą usuwane przez TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. w możliwie najbliższym terminie z uwzględnieniem możliwości TECSYSTEM POLSKA Sp. z o. o. i rozmiarów wady.
O wszelkich istniejących wadach Kupujący zobowiązuje się pisemnie zawiadomić TECSYSTEM POLSKA Sp. z o. o. w terminie 3 dni od wykrycia wady, pod rygorem utraty roszczeń.
Zakresem odpowiedzialności TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. (z jakiegokolwiek tytułu) nie są objęte wady będące działaniem osób trzecich lub czynników niezależnych od TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o., a w szczególności nie obejmuje wad związanych z:
• pracami montażowym i instalacyjnymi, jak również wszelkimi innymi pracami wykonanymi niezgodnie z zaleceniami lub instrukcją TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o.,
• stosowaniem nieodpowiedniego sprzętu,
• niezgodnymi z instrukcją warunkami eksploatacyjnymi,
• stosowaniem niewłaściwych materiałów,
• szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
• działaniem siły wyższej,
• działaniem środków chemicznych i warunków atmosferycznych, jak również działaniem wszelkich innych bodźców zakłócających naturalne funkcjonowanie produktów,
• naturalnym zużyciem części i podzespołów, spowodowanych działaniami Kupującego lub osób trzecich bez zgody TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o.
• wszelkimi zdarzeniami wykraczającymi poza zasady działania w zakresie dołożenia należytej staranności związanej z używaniem lub eksploatacją przedmiotu dostawy.
Zakres odpowiedzialności TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. (z jakiegokolwiek tytułu) ograniczony jest do wartości sprzedanego produktu i nie obejmuje swoim zakresem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Artykuł 7
Rozwiązanie umowy.

W przypadku rozwiązania (odstąpienia, wypowiedzenia itp.) umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie kontrahenta czy partnera (lub z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność) TECSYSTEM POLSKA Sp. z o. o. ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wartości umowy, co nie wyklucza żądania lub dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych czy rekompensaty poniesionych kosztów.
W powyższej sytuacji oraz każdym innym przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia, wypowiedzenia) TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. ma prawo do:
• rozliczenia wszelkich poniesionych kosztów związanych zamówionymi produktami lub usługami,
• rozliczenia wszelkich dostarczonych urządzeń lub ich części (jak również nie dostarczonych a zamówionych ), bez względu na kompletność ich dostarczenia.

Artykuł 8
Poufność.

Strony ustalają, że wszelkie informacje i dane przekazane przez strony w ramach wykonania niniejszej umowy objęte są tajemnicą i nie mogą bez pisemnej zgody osoby której dotyczą ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim. Strony zapewnią ochronę tej tajemnicy poprzez udostępnienie objętych nią danych wyłącznie osobom, które w związku z pracą muszą się z nimi zapoznać, a nadto zapewnią ochronę tajemnicy przez swoich pracowników. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim jakichkolwiek informacji (w tym dotyczących wartości umowy) dotyczących realizowanej umowy.
Składając zamówienie w Tecsystem Polska Spółka z o.o., Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Tecsystem Polska Spółka z o.o. oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Polityką prywatności Tecsystem Polska Spółka z o.o. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw.

Artykuł 9
Gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane przez TECSYSTEM POLSKA objęte są 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia dostawy urządzenia. Podstawą uznania gwarancji jest przedłożenie faktury zakupu lub podpisanej przez TECSYSTEM POLSKA gwarancji. Gwarancja na dostarczane produkty czy usługi wystawiana jest na wyraźną prośbę Zamawiającego w postaci karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna określa zakres odpowiedzialności w tym odpowiedzialności deliktowej oraz zakres obowiązków TECSYSTEM POLSKA jak również prawa i obowiązki Kupującego. Na podstawie karty gwarancyjnej Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie i terminach opisanych w Karcie Gwarancyjnej.
Bezzasadne zgłoszenie reklamacyjne tj. złożenie reklamacji na produkt czy urządzenie, który w wyniku weryfikacji okaże się sprawny, bądź przesłanie urządzenia zawierającego ewidentne uszkodzenie mechaniczne może wiązać się z naliczeniem kosztów weryfikacji urządzenia, kosztów transportu, kosztu prac serwisowych i kosztów magazynowania w wysokości 2.500,00 zł netto.

Artykuł 10
Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla stron jest prawo polskie, Sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla TECSYSTEM POLSKA Sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI


Artykuł 1
Administrator danych osobowych


Administratorem danych jest Tecsystem Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Pile przy ul. Okrzei 18, lok. 09. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawa o ochronie danych osobowych.

Artykuł 2
Pochodzenie danych osobowych


Dane osobowe Tecsystem Polska Spółka z o. o. otrzymuje od użytkowników w związku z działaniami lub z transakcjami dokonywanymi przez użytkowników za pośrednictwem platformy handlowej zarządzanej przez Tecsystem Polska Spółka z o. o. ( dalej tecsystem.pl) lub na platformach partnerskich.

Artykuł 3
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Tecsystem Polska Spółka z o. o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem w sklepie internetowym tecsystem.pl lub do obsługi złożonych przez użytkowników ofert zakupu na zarządzanych przez Tecsystem Polska Spółka z o. o. platformach handlowych lub platformach partnerskich, w tym do:
1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platform zarządzanych przez tecsystem.pl w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i usługi na platformach handlowych tecsystem.pl lub platformach partnerskich.
2. zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia obsługi kont, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
3. automatycznego przetwarzania danych w celu realizacji usług i zamówień a także w celu przygotowywania dla użytkowników dedykowanych ofert lub promocji w tym również korzystania z bezpłatnego transportu zamówień na preferencyjnych warunkach, automatyczne przetwarzanie danych nie niesie ze sobą dla użytkowników żadnych skutków prawnych ani innego znaczącego wpływu;
4. realizacji wszystkich etapów składanych przez użytkowników ofert zakupu na produkty i usługi znajdujące się na platformach tecsystem.pl;
5. rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy;
6. w przypadku wyrażenia przez użytkowników zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych, przesyłania użytkownikom informacji handlowych, informacji o ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących;
7. obsługi zgłoszeń użytkowników (np. telefonicznych, mailowych, przez formularze kontaktowe);
8. kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i realizowaniem zamówień.
9. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z prawa polskiego i UE w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.
tecsystem.pl przetwarza też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Tecsystem Polska Spółka z o.o., którym jest:
a. monitorowanie działań użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie aktywnością użytkowników, dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez użytkowników treściami, przeprowadzenia badań i analiz tecsystem.pl między innymi pod kątem funkcjonalności zarządzanych platformy handlowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;
b. prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów tecsystem.pl
c. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
d. obsługa wniosków użytkowników przekazywanych w szczególności do Tecsystem Polska Spółka z o.o.
e. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy mogą wziąć udział;
f. prowadzenie analiz statystycznych;
g. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
h. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku do biura Tecsystem Polska Spółka z o.o..

Artykuł 4
Inspektor Danych Osobowych


Każdy użytkownik ma możliwość uzyskania informacji na temat jego danych osobowych przetwarzanych przez tecsystem.pl W tym celu należy złożyć zapytanie lub stosowny wniosek do wyznaczonego inspektora danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Tecsystem Polska Spółka z o.o. , ul. Okrzei 18, lok. 09, 64-920 Piła. Odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek inspektor danych osobowych udzieli w terminie 30 dni.

Artykuł 5
Dane osobowe niezbędne do korzystania z platformy handlowej tecsystem.pl


W celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania z platform handlowych zarządzanych przez tecsystem.pl niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych osobowych, aby móc zarejestrować użytkownika lub wykonać umowę zawartą z użytkownikiem na zakup usług lub realizacji złożonej przez użytkownika oferty zakupu:
a. adres e-mail, hasło, imię nazwisko, adres, numer telefonu,
b. nazwa firmy i jej NIP (dodatkowo w przypadku firm)

W celu potwierdzenia wyrażenia przez użytkownika zgód, których wymaga prawo chroniące dane osobowe, podczas procesu rejestracji zapisywany jest również adres IP, z którego w formie elektronicznej wyrażane są zgody na przetwarzanie danych.
Jeśli z jakiegoś powodu nie użytkownik nie poda niezbędnych danych osobowych, tecsystem.pl nie będzie mógł zarejestrować użytkownika, a w konsekwencji użytkownik nie będzie mógł korzystać z platform handlowych zarządzanych przez tecsystem.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Podając dane użytkownik oświadcza, że są to jego dane osobowe. Wszystkie dane użytkownik podaje dobrowolnie i świadomie. Użytkownik ma prawo do ich aktualizacji oraz usuwania.

Artykuł 6
Uprawnienia użytkownika w zakresie przetwarzania danych


Tecsystem Polska Spółka z o.o. gwarantuje ochronę wszystkich praw użytkowników wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.
Tecsystem.pl gwarantuje równocześnie, że przetwarzanie danych użytkowników będzie odbywało się w zgodzie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a zakres zbieranych danych jest adekwatnych do realizacji celów, do których są zbierane.
Użytkownik swoje dane będzie mógł aktualizować w profilu konta użytkownika lub poprzez kontakt mailowy z biurem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. W takim przypadku dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do czasu realizacji zadań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego i ochrony konsumentów w tym w szczególności obsługi procesów reklamacji.

Artykuł 7
Prawo wniesienia sprzeciwu przez użytkownika


Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
a) przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się użytkownik;
b) dane osobowe użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Artykuł 8
Udostępnienie danych osobowych


Dane osobowe użytkowników tecsystem.pl udostępnia podmiotom wspierającym tecsystem.pl w świadczeniu realizacji zamówień i usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, logistyczne, transportowe, informatyczne, księgowe, konsultingowe, audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję tecsystem.pl, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Wszystkie współpracujące z Tecsystem Polska Spółka z o.o. podmioty maja obowiązek zapewnić ochronę danych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług lub obsługi ofert zakupu złożonych przez użytkowników na platformach handlowych zarządzanych przez tecsystem.pl

Artykuł 9
Czas przechowywania danych osobowych


Tecsystem Polska Spółka z o.o. przechowuje dane osobowe przez czas istnienia konta użytkownika na platformie handlowej zarządzanej przez tecsystem.pl oraz czas realizacji zamówienia, a także po jej zakończeniu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, ochrony konsumentów
c. statystycznych i archiwizacyjnych,
d. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub od dokonania ostatnich działań na koncie użytkownika
Przechowujemy dane osobowe użytkowników dla celów marketingowych lub dla celów profilowania do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych tecsystem.pl będzie przechowywać dane przez okres, w którym tecsystem.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Artykuł 10
Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Dane osobowe użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w szczególnych przypadkach np. do Google LLC i w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Artykuł 11
Bezpieczeństwo danych i zmiana polityki prywatności


Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ich przechowywania oraz przetwarzania z prawem polskim i UE. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty współpracujące, które przetwarzają dane wyłącznie w celach i w zakresie, do których zostały upoważnione. Polityka bezpieczeństwa danych jest na bieżąco monitorowana, weryfikowana i w miarę potrzeb aktualizowana.

 

 

Ogólne warunki dostawy w wersji PDF do pobrania - kliknij tutaj

  • 100% Gwarancjisatysfakcji
  • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
  • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
  • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24